نمایندگی رسمی یراق آلات درب و پنجره و نمای آلومینیومی فاپیم ایتالیا در ایران
درب و پنجره

تنــوع محصولی آلومینیوم به همراه کاهــش ضریب انتقال حرارت و کاهش هدررفت انرژی، این محصول را در حوزه ساختمان ســازی و نماها از درجه اهمیت بســیار بالایی برخوردار کرده اســت؛ همچنین مواردی که به شــرح مختصــری از آن خواهیــم پرداخت به نقش آلومینیوم در ساخت بناهای امروزی اهمیت دو چندانی بخشیده است.

عملکرد مفید و طولانی محصولات آلومینیومی:

آلومینیوم با ماندگاری طولانی در ســاختمان به همراه مقاومت خوب در شــرایط جوی متفاوت و نیز عملکرد قابل قبول در برابر اشــعه های UV ،ســالیان درازی را در خدمت ســاختمان بوده و با کمترین هزینه نگهــداری، ارزش افزوده بلند مدتی را ایجاد میکند.

تنوع فراوان محصولات آلومینیومی:

با توجــه به امــکان رنگ آمیزی آلومینیوم بــه رنگ های دلخــواه و نیز امکان رنگ آمیــزی در و پنجــره و یا نمــا از داخل و بیرون به رنگهــای مختلف و نیز اســتفاده از تکنیکهای رنگ آمیزی به صورت پودری الکترواستاتیک و آنودایز هم از لحاظ عمر طولانی و هم از لحاظ زیبایی آلومینیوم، کمک فراوانی را به معماران و طراحان میکند.

همچنیــن آلومینیوم با توجه به امکان طراحــی و تولید قالبهای اختصاصی ویژه جهت بناهای مختلف این امکان را برای طراحان و ســازندگان بناها ایجاد میکند تا طراحی های خلاقانه و جسورانه خود را به منصه ظهور برسانند.

تنوع محصولی در زمینه های مختلف ســاختمانی از جمله سقف های کاذب، در و پنجره ها و نماهای شیشــه ای، دکوراسیون داخلی و … در شکل ها و رنگ های مورد دلخواه، آلومینیوم را به محصول پرکاربرد در صنعت ساختمان تبدیل کرده است.

کاهش ضریب انتقال و انرژی عالی (در صنعت در، پنجره و نما):

برای نگهداری شیشــه ها در سازه هایی مانند اسکای الیت، در و پنجره و نماهای شیشــه ای، پروفیل های آلومینیومی انتخابی عالی هستند تنوع و مقاومت محصولی این کالا، کمک شایانی در زیبایی جداره های نورگذر خواهند داشت. و به این ترتیب از این جداره های نورگذر انرژی خورشــیدی و نور کافی وارد ساختمان شده و زیبایی زائدلاوصفی را به همراه خواهد داشت.

پروفیل های آلومینیومی ضریب انتقال حرارتی مناسبی را در تمام طول سال برای ساختمان ایجاد میکند. در فصول سرد سال از خروج گرما از داخل فضا و در فصول گرم ســال از ورود گرما از بیرون ساختمان به خوبی جلوگیری میکنند. به طور مثال: اســتفاده از کرکره های اتوماتیک آلومینیوم در مناطق سردســیر در شب ها به حفظ انرژی گرمایشی کمک شایانی میکنند.

بازیافت دوباره محصوالت آلومینیومی:

مطابق آمار ارائه شده ۹۶ درصد آلومینیوم مورد استفاده در ساختمان های تجاری یا مسکونی پس از چندین سال بازیافت شده و مجددا به چرخه مصرف برمیگردند؛ و ایــن بازیافت درباره آلومینیوم هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اکولوژیکی دارای اهمیت فراوانی است.

امکان استفاده از رانرهای آلومینیومی در ساخت و نصب نماهای جدید (سرامیک ها، سنگ ها، مش ها، آلوکوتاها و…)

اســتفاده از نماهای خشک سرامیکی یا ســنگی یا HPL و … در چند سال اخیر ســرعت فراوانی به خود گرفته که در این بین نقش پروفیل های آلومینیومی با توجه به تکنولوژی های جدید تولید آلومینیوم با ســختی بالا این امکان را فراهم آورده که بتوان در زیرسازی این متریال ها از آلومینیوم استفاده کرد که این خود هم به سبکی بیشتر سازه نما و هم مقاومت بیشتر در برابر شرایط جوی کمک شایانی میکند. سیســتم های مدرن نماســازی با نصب ســرامیک، ســنگ، تراکوتا و آلوکوتا (با زیرســازی آلومینیومی) یکــی از روشهای نوین و منطبق با اســتانداردهای جدید ساختمانی است به گونه ای که هم اکنون بخش اعظمی از فصول دستورالعمل اجرایی سازه های خارجی بناها به این مطلب اختصاص یافته است.

هماهنگی های رفتار محصوالت آلومینیومی در برابر تغییرات دمایی:

استفاده از مصالح سنتی نظیر ملات ماسه سیمان، سنگ، آجر و … در ساختمان های بلند و حجیم که امروزه بخش عمده ای از مصالح ساخت وســاز شــهرها را در برگرفته اســت، نیازمند بازنگری جدی بودند چراکه علاوه بر اضافه بار بر ساختمان ها که تاثیر مســتقیم بر روی نیروی زلزلــه دارد با توجه به تفاوت ضریب انتقــال حرارتی و نیزمیزان انبســاط و انقباض قسمت ملات پشت مصالح سنتی و … با مصالح بیرونی نما، نگرانی هایی را ایجاد کرده بود که با اســتفاده از محصولات نوین با زیرســازی های ســبک از نوع آلومینیومی علاوه بر کاهش ضریب انتقال حرارت و انبساط و انقباض مصالح سطح بنا، امکان اجرای نماهایی با ارتفاع زیاد و حجیم را نیز فراهم آورده است.