نمایندگی رسمی یراق آلات درب و پنجره و نمای آلومینیومی فاپیم ایتالیا در ایران
الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی ( بخش دوم )

نصب خشک سرامیکیک روش نصب سرامیک های مورد استفاده در نما روش نصب خشک می باشد. مشخصات و الزامات سرامیک های پورسلان یا آورده شده است.ISIRI در این روش در استاندارد ملی 25 (Terra cotta)پورسلان یا سرامیک های تهویه شونده اجزای یک سیستم نصب خشک سرامیک به شرح زیر است :

1-ریل های قائم آلومینیومی با درزبند که به دیوار پشتیبان به وسیله براکت ها و بست های مورد نیاز متصل شده است .
2- بست های آلومینیومی با واشرهای عایق که بست ها به ریل ها به نحو مناسبی متصل می شوند و واشرها مانع ایجاد صدای لرزش حاصل از باد می شوند.
3- پانل های سرامیکی با ابعاد استاندارد که توسط بست ها مهار می شوند.
بست های آلومینیومی در حفره های قطعات قائم آلومینیومی کار گذاشته می شود و از درز بند برای جلوگیری نفوذ هوا به پشت سرامیک ها استفاده می شود

.

اجزای سیستم اتصال خشک
دیوار پشتیبان
دیوار پشتیبان نما که بار سیستم اتصال خشک سرامیکی به آن وارد می شود باید از نظر دارا بودن سطحی و صاف و شاغولی و در محدوده رواداری های مجاز و شرایط تعیین شده برای نصب سیستم سرامیکی بررسی شود.زیرسازیزیرسازی نصب خشک سرامیک ، متشکل از پروفیل های قائم و براکت های اتصال می باشد که این پروفیل ها و براکت ها از آلیاژ آلومینیوم با حداقل ضخامت 2 میلی متر تشکیل شده است. این پروفیل ها و براکت ها به نحوی به دیوار پشتیبان متصل می شوند که قادر به تحمل انبساط و انقباض حرارتی و همچنین تغییر شکل های تکیه گاه باشند به طوری که باعث ایجاد تنش و آسیب در پوشش نما نشود. اجزای اتصال پروفیل به دیوار پشتیبان به شرح زیر می باشند :

الف- براکت ها
به طور کلی دونوع براکت ( نشیمن ) در ساختمان این نوع نما مورد استفاده قرار می گیرد. 1- براکت های نگه دارنده
این براکت ها بارهای ثقلی ، بار باد و زلزله را به سازه منتقل می کنند و معمولا به کف های سازه ای متصل می شوند. 2- براکت های حائل ( پشت بند )
این براکت ها بارهای باد و زلزله را منتقل کرده و به دیوارهای پشتیبان متصل می شوند.
براکت ها ( نشیمن های ) استاندارد

براکت ها ( نشیمن های ) گوشه

ب- پروفیل های قائمپروفیل های قائم با مقاطع متفاوت که نمونه هایی از آن ها در شکل زیرنمایش داده شده است تهیه می شوند. این پروفیل ها باید برای بارهای باد و زلزله طراحی شوند.

مقطع پروفیل های قائم
– اتصالات
بست ها جهت اتصال پروفیل ها به یکدیگر و همچنین اتصال براکت ها مورد استفاده قرار می گیرند. بست ها باید از فولاد ضد زنگ ساخته شوند.
ابعاد بست و نوع اتصال دهنده و فواصل نصب بست ها به ساختمان با توجه به بارهای وارده بر نما باید محاسبه شود. نوع ، موقعیت و تعداد مهارهای براکت ها به دیوار پشتیبان بستگی به مشخصات مکانیکی اتصال و نیروهای منتقل شده از نما به دیوارپشتیبان توسط اتصال دارد.
از واشرهای پلاستیکی مقاوم در برابر ضربه بین بست و مصالح غیر مشابه ( مانند : فولاد یا مصالح سیمانی یا ریل های آلومینیومی ) برای جلوگیری از واکنش های گالوانیک و تراز کردن و همسطح کردن بست ، استفاده می شود. هر ریل قرارگیری پانل سرامیکی با حداقل 2 بست برای ایجاد مهار کافی به دیوار پشتیبان متصل می شود.
terracotta-نصب خشک سرامیک تهویه شونده
terracotta مشخصات ریل در نصب خشک سرامیک
ریل باید در ابعاد استاندارد حمل و در فواصل استاندارد سوراخ شود. فواصل اتصال دهنده ها باید با توجه به نیروهای وارده مشخص گردد. فواصل سوراخ ریل به ارتفاع پنل استاندارد بستگی دارد.
برای ایجاد سوراخ ریل در محل ، فاصله سوراخ انتهایی تا انتهای ریل باید 25 میلی متر باشد. سوراخ انتهایی در فاصله 45 میلی متر از انتهای رویه پانل های قرارخواهد گرفت. فاصله ضلع فوقانی بالاترین سوراخ از بالای ریل 5/12 میلی متر می باشد.
درشرایطی که پانل های فوقانی و تحتانی دارای ارتفاع استاندارد نبوده و به سوراخ های ریل برخورد نمی کنند ، بست ها باید اصلاح شوند. بست فوقانی اصلاح شده در بالای ریل و بدون استفاده از سوراخ نصب می گردد و بست تحتانی اصلاح شده به طور مستقیم و بدون استفاده از سوراخ به ریل پیچ می شود.

terracotta الزامات نصب ریل استاندارد در سرامیک
درنصب ریل باید به شاغولی بودن توجه داشت. توجه به این نکته در هنگام نصب ریل ضروری است. درصورت نصب نامناسب ریل ، نصب پنل ها دچار مشکل خواهد شد و باعث ایجاد ضعف هایی در کل سیستم خواهد شد. محل استاندارد ریل ها مطابق با درزهای پنل می باشد. ریل انتهایی باید با کمی فاصله از لبه پنل نصب گردد. نیم ریل باید در مجاورت محل قطع نمای سرامیکی نصب گردد. حداکثر فاصله استاندارد ریل های قائم 60 سانتی متر می باشد. برای جلوگیری از واکنش های گالوانیک بین ریل های آلومینیومی و سایر مصالح غیر مشابه ( مانند : فولاد یا مصالح سیمانی ) و همچنین برای تراز کردن و شاغولی کردن ریل ها توصیه می شود که از واشرهای پلاستیکی مقاوم در برابر ضربه استفاده گردد. همچنین می توان از سایر مصالح جداکننده مانند رنگ قیری برای پوشش سطوح آلومینیومی که ممکن است در تماس با سایر مصالح قرار گیرند ، استفاده کرد. درزپوش ها از نصب ریل در آن قرارداده می شود. انتهای ریل باید خم شده و روی درزپوش عمودی قرار گیرد تا از حرکت درزپوش در طول نصب پنل جلوگیری شود. )flanged track ریل های لبه دار ( در سازه های دارای دیوارهای پشتیبان مصالح بنایی یا بتنی می توان برای نصب سرامیک از ریل های لبه دار استفاده نمود. ریل لبه دار به وسیله بست نبشی شکل آلومینیومی به دیوار پشتیبان متصل می گردد. سوراخ انتهایی ریل باید مطابق جزئیات طراحی در مکان مناسب قرار گیرد. محل استاندارد در ریل مطابق با درزهای پنل می باشد. ریل انتهایی باید با کمی فاصله از لبه پنل و مطابق جزئیات طراحی نصب گردد. باید از نشانه گذاری در مرکز محل سوراخ در ریل برای تراز کردن ریل ها استفاده کرد. بست ها باید تراز و شاغولی باشند چون در صورت نصب غیرصحیح نبشی و ریل ، کل سیستم دچار ضعف خواهد شد.

الزامات نصب پنل و بستدرزپوش ها برای محکم کردن پنل ها به دور بست ها پیچیده می شوند. در وسط عایق های استاندارد ، نوارهایی برای جداکردن آن قرار دارد.


نصب درزپوش بر روی بست ها

قبل از نصب سرامیک باید از تراز بودن کلیه بست ها اطمینان حاصل شود.

به صورت زیر می باشد :terracotta مراحل نصب پانل سرامیکی

1- لبه پایینی پنل باید در بست انتهایی ( با درزپوش ) قرار گیرد.
2- پنل کمی به سمت جلو کج شده و بست استاندارد همراه با عایق در سوراخ ریل قرارداده شود. بست باید طوری قرار گیرد که پایه پشتی بلند تر آن بالاتر قرار گیرد و نمیتوان بست را برعکس قرار داد.
3- پنل به سمت بالا و در جهت درزپوش عمودی حرکت داده شود.
4- پنل به سمت پایین فشار داده شود تا به طور کامل روی بست های تحتانی قرار گیرد. بست به همراه عایق به سمت پایین لبه پنل لغزانده شود به گونه ای که هر دوپایه بست در سوراخ های ایجاد شده قرار گیرد.
روی لبه پشتی بست که در ریل قرار دارد ضربه زده شود تا اطمینان حاصل شود که کاملا در جای خود قرار گرفته است. ضربه به لبه بستی که پنل در آن قرار دارد توصیه نمی شود و ممکن است موجب خم شدن بست یا آسیب به پنل شود.
تراز بودن پنل های هر تراز نصب شده باید بررسی شود و سپس نصب در تراز بعدی ادامه یابد.
باید اطمینان حاصل شود که کناره های پنل ، درز عمودی ثابت و صافی را ایجاد کنند. می توان از چکش پلاستیکی برای ضربه زدن پنل برای قرار گرفتن در راستایی دارای فاصله مناسب برای ایجاد درز می باشد ، استفاده کرد. در هنگام تنظیم کردن باید احتیاط شود که آسیبی به پانل وارد نشود.
باید از درزپوش لاله ای بین پانل های سرامیکی استفاده کرد ، در طول نصب و تنظیم پنل ها باید توجه داشت که درزپوش به درستی تنظیم شود. هنگامی که مصالح از پیش نصب شده و پانل فوقانی در کنار یکدیگر قرار میگیرند ، حداقل 22 میلی متر فاصله بین مصالح و پنل برای نصب مناسب بست ، نیاز می باشد:
1- بال پایینی پنل بالایی دربست استاندارد همراه با عایق قرارداده میشود.
2- پنل به سمت راست و بالا و به سمت درزپوش عمودی حرکت داده می شود و سپس پنل به سمت پایین فشار داده شده تا از قرار گرفتن کامل پنل در بست ها اطمینان حاصل شود. 3- بست به همراه عایق روی ریل و پنل قرار داده شده و همزمان گیره بست در سوراخ ریل قرار داده می شود.

( پایان بخش دوم ) منبع : ضابطه های شماره 714