نمایندگی رسمی یراق آلات درب و پنجره و نمای آلومینیومی فاپیم ایتالیا در ایران
الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی ( بخش سوم )

) return track ریل برگشتی (در ارتفاع کم از یک ریل برگششتی می توان استفاده کرد. این ریل همانند ریل استاندارد نصب می شود . نوع اتصال دهنده مورد نیاز و فواصل اتصال ریل های عمودی به دیوار پشتیبان توسط محاسبات براساس بارهای وارده تعیین می گردد. ریل های برگشتی برای نصب بست ها سوراخ نمی شوند بلکه بست ها مستقیما به ریل های برگشتی پیچ می شوند. درزپوش ها برای نصب مطمئن پنل ها ، به بست ها متصل می شوند. بست استاندارد به همراه عایق روی لبه بالایی پانل قرارداده می شود. بست ها باید تراز بوده و شاقولی باشند و با پیچ های خودکار متصل شوند. ضروری است که بست ها و پنل ها تراز بوده و درز افقی بین پنل ها در طول نصب حفظ شود. بست های اصلاح شده باید روی ریل ها قرار گیرند.

– نصب خشک سرامیک پرسلانی
سیستم نصب نمایاناین روش مطمئن ترین روش نصب سرامیک های پرسلان به روش خشک است. در این روش بست به گونه ای نصب می شود که سرامیک در داخل آن قرار گرفته و توسط بست مهار شود.بست به زیرسازی و شبکه آلومینیومی متصل می شود. برای جلوگیری از جلب توجه بست ها ، می توان آنها را با رنگ های کوره ای متناسب با رنگ سرامیک ، رنگ نمود.

نحوه نصب :
مراحل نصب سیستم نصب نمایان عبارت است از :1-پس از طراحی المان های نما ، براساس طرح به دست آمده براکت ها به وسیله بست ها مکانیکی به دیوار پشتیبان متصل می شوند.
2- پس از آن پروفیل های عمودی بر روی براکت ها متصل شده و به صورت شاغولی نصب می شوند.
3- در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست های مناسب به دیوار پشتیبان متصل می شود.
4- پس از برپا کردن پروفیل های قائم ، بست های اصلی به پروفیل متصل می شوند.
5- پروفیل پلاستیکی در محل شیار پروفیل قائم جاگذاری می شود.
6-دراین مرحله فاصله دهنده بر روی گیره ها متصل شده و به وسیله بست های گیره در محل خود قفل می شوند.
7- فاصله دهنده های متصل به بست ها وظیفه ایجاد فاصله 4 تا 8 میلی متری را دارند و پس از قرارگیری در محل خود به وسیله پرچ در جای خود ثابت می شوند.
8- نما به وسیله تکرار این فرایند ساخته می شود.در روش نصب نمایان برای اتصال سرامیک به پروفیل ها می توان از بتونه نیز استفاده نمود. در این حالت ، اولین مرحله نصب گیره به وسیله پیچ های خودکار به پروفیل های قائم می باشد. پس از آن رشته ای از بتونه بر روی پروفیل قائم قرار داده می شود. پس از نصب سرامیک ها این لایه بتونه باعث اتصال سرامیک به پروفیل قائم می شود و باعث افزایش امنیت قطعات متصل شده یه نما و جلوگیری از حرکت سرامیک ها می شود.در مرحله بعد بست ها به وجه بالایی سرامیک ها متصل شده و به وسیله پیچ به پروفیل های قائم محکم می شود. سایر سرامیک ها نیز به این ترتیب متصل شده و در محل خود ثابت می شوند. توصیه می شود که ساخت از پایین به بالا صورت گیرد. 


سیستم نصب نمایان با استفاده از پرچ
این سیستم برای سرمیک های پرسلان قابل استفاده است. برای جلوگیری از اتلاف بالای مصالح و خرد شدن آن ها توصیه می شود که سوراخ کاری های مورد نیاز در سرامیک با توجه به فواصل قاب آلومینیومی در کارخانه انجام شود و سوراخ کاری های قاب آلومینیومی در سایت انجام شود.

سیستم نصب پنهان
الف : سیستم نصب با مهار و قلابدر این سیستم مهار و قلاب در پشت سرامیک ها تعبیه شده و پس از ریل کشی بر روی ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد. رگلاژ هر کدام سرامیک ها و تعویض هر کدام در هر نقطه ای از سطح نما امکان پذیر است. – آماده سازی پانل سرامیکی
آماده سازی پانل سرامیکی شامل مراحل زیر می باشد: به گیرهplug-in1. وارد کردن
2. قراردادن و محکم کردن پیچ در محل بست
 اجزای سیستم نصب پنهان به روش مهار وقلاب
پس از این مراحل پانل سرامیکی آماده نصب بر روی پروفیل ها می باشد. نحوه نصب :
1- پس طراحی المان های نما براساس طرح به دست آمده ، براکت ها به وسیله اتصال مکانیکی و یا شیمیایی به دیوار پشتیبان متصل می شوند.
2- در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست های منایب به دیوار پشتیبان متصل می شود.
3- در این مرحله پروفیل های قائم نصب شده و شاغولی می شوند.
4- پس از ایجاد سوراخ ها به وسیله پرچ در محل خود قفل می شوند. پرچ ها براساس مشخصات پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.
5- پروفیل های افقی در ارتفاع مناسب در محل خود قرار داده می شوند.
6- پانل سرامیکی باید به وسیله آویزان کردن بست پشت پانل به پروفیل های افقی در محل خود قرار داده شوند.
7- در نهایت ، جهت به دست آمدن درز افقی مناسب ، پانل به وسیله پیچ تنظیم قرار گرفته برروی بست در محل مناسب خود قرار داده می شود.
ب- سیستم نصب با ایجاد شکاف
( تهویه شونده ) و پرسلان با مقاومت بالا می باشند ، ابتدا در ضخامت اینterracotta این سیستم جهت نصب سرامیک های سرامیک ها با دستگاه شیار زن ، به عرض 3 تا 5 سانتی متر ایجاد شده و پس از زیر سازی آلومینیومی ، با قراردادن بست یا انکرهای مخصوص در شیار سنگ عملیات نصب اجرا می شود. نمونه ای از این بست ها در شکل زیر مشاهده می شود.  
1-براکت آلومینیومی
شکلT 2- پروفیل قائم
3- پروفیلΩ شکل
4-سرامیک پرسلانی
5- پیچ ضد زنگ خودکار
6- بست ضد زنگ پنهان
K5.5*22 A2 7- پیچ ضد زنگ
– ورقه گچی خارجیGWB-2
– هوابند و بخار بندAB-1
قاب فولادی سرد نورد شده-MF-1
– عایقINS-7
ج: سیستم نصب با چسب صنعتی
پس از زیر سازی اولیه و آماده کردن سطوح مناسب جهت اجرای چسب ، سطوح چربی زدایی شده و پس از زدن پرایمر مخصوص، سرامیک ها با چسب دو جزئی مخصوص به دیوار متصل می شوند. روش نصب با چسب صنعتی جهت مصالحی از قبیل سرامیک پرسلانی برای تا ارتفاع 3 طبقه و حداکثر 10 متر قابل استفاده می باشد.
(پایان بخش سوم )
( ضابطه شماره 714 )