نمایندگی رسمی یراق آلات درب و پنجره و نمای آلومینیومی فاپیم ایتالیا در ایران

آنچه مسلم است، پیشــرفت روزافزون تکنولوژی و دانش بشری در تمامی ســطوح از جمله ساختمان، انتظارات و استانداردها را افزایش داده اســت. امروزه آلومینیوم بهدلیل کیفیت، مقاومت و زیبایی خاص خود، مــورد توجه پروژههای لوکس و ویژه و نیز ســازندگانی که به کیفیت اهمیــت میدهند قــرار دارد. اما محصوالت مورد اســتفاده آلومینیومی در نما، در و پنجره بناها دارای چه حداقلهایی باید باشند؟ در نوشــتار زیر تالش شده است به اجمال این پرسش مورد بررسی قرار گیرد.

کیفیت پروفیلها :

پروفیلهای تولیدی در کارخانههای معتبر بر اســاس استاندارد اروپا از بیلتهای T5-6060 و بر اساس استاندارد آمریکا از بیلتهای T5-6063 تولید میگردند (۱-EN12020 .)کارخانه هــای تولیدکننده بیلت ایــن گواهینامهها را در اختیار کارخانههای تولید پروفیل قرار میدهند. در تولید پروفیلهای اکســترود شده نیز رعایت اســتاندارد ۱-EN755 جهت دستیابی به پروفیلهایی با کیفیت باال توصیه میگردد. جهت مقاومت پروفیلها در برابر بارهای ناشی از باد و بار سازه به غیر از زهوارها و درپوشهای سیستم کرتینوال، ضخامت پروفیلها میبایست از ۸/۱ میلیمتر بیشتر باشــد و در مقاطع بزرگتر با احتمال تحمل بارهای بیشــتر این رقم از ۲ میلیمتر کمتر نمیباشــد، حتی درصورتیکه محاسبات اجازه استفاده از ضخامتهای کمتر از ۸/۱ میلیمتر را بدهد بهتر است از پروفیلهای با ضخامت مطرح شده استفاده گردد خصوصا در مباحث مربوط به نما و سیستمهای کرتینوال.

از جمله خواص بیلتهای فوق میتوان به قابلیت جوشــکاری خوب، مقاومت به خوردگی و جلوه آنادایز بسیار خوب و قابلیت ماشینکاری آنها اشاره کرد.

در تولید پروفیلهای اکســترود شده نیز رعایت اســتاندارد ۱-EN755 جهت دستیابی به پروفیلهایی با کیفیت باال توصیه میگردد. جهت مقاومت پروفیلها در برابر بارهای ناشی از باد و بار سازه به غیر از زهوارها و درپوشهای سیستم کرتینوال، ضخامت پروفیلها میبایست از ۸/۱ میلیمتر بیشتر باشــد و در مقاطع بزرگتر با احتمال تحمل بارهای بیشــتر این رقم از ۲ میلیمتر کمتر نمیباشــد، حتی درصورتیکه محاسبات اجازه استفاده از ضخامتهای کمتر از ۸/۱ میلیمتر را بدهد بهتر است از پروفیلهای با ضخامت مطرح شده استفاده گردد خصوصا در مباحث مربوط به نما و سیستمهای کرتین وال .

پروفیلهای ترمال بریک

جهت تولید پروفیلهــای ترمالبریک بهطور حتم میبایســت از دو پل حرارتی اســتفاده کرد و فاصله بین دو پــل حرارتی نباید از ۱۵ میلیمتر کمتر باشــد و نیز اســتفاده از پلیآمیدهایی که جهت تقویت و افزایش مقاومت حرارتی از الیاف شیشه ساخته شــدهاند، در این خصوص نسبت به استفاده از پی.وی.سیهای سخت بسیار مناسبتر میباشد. در یک پنجره سطح شیشه ۸۵ درصد از حجم کل پنجره را شامل میگردد. ضریب انتقال حرارت در شیشــه ۴+۱۲+۴ برابر با ۸۷/۲ M22/W میباشــد و همچنین ضریب انتقال حرارت پنجره که طی فرمولی ویژه به دست میآید بر اساس اطالعات ضریب انتقال حرارت شیشــه و ضریب انتقال حرارت آلومینیوم محاســبه میشود. بنابراین: ضریب انتقال حرارت پنجره بر اساس استاندارد DIN4108( بند ۲/۲ )میبایست مابین ۶/۲ تا ۵/۳ M2/KW باشد.

سطح پروفیل

پروفیلهای آلومینیومی در، پنجره و نما و پروفیلهای مورد استفاده در ساختمانها به دو نوع آنادایز و یا رنگ پودری الکترواســتاتیک مورد استفاده قرار میگیرند. این رنگها بر اساس استاندارد TS4922 انجام میپذیرد (حداقل ضخامت رنگ پودری الکترواستاتیک ۶۰ میکرون و ضخامت رنگ آنادایز ۱۰-۱۴ میکرون میباشد.)

قطعات و اتصالات :

دســتگیرهها، لوالها، گوشههای آلومینیومی ) پانچی و یا دگمهای(، واشرها و تمام اتصاالت میبایست بر اســاس کاتالوگهای تولیدی شرکتهای تولید در و پنجره بهطور کامل بر روی پنجرهها نصب گردند.

شروط لازم جهت تولید و نصب پنجرهها و نماها

ــ شرکت تولیدکننده پنجرهها میبایست دارای ماشینآالت حرفهای و اطالعات الزم در این خصوص باشــد و بهتر اســت از مابین شرکتهایی که عضو سندیکای آلومینیوم یا دارای پروانه بهرهبرداری یا جواز کسب معتبر هستند، انتخاب شوند.

ــ شــرکت تولیدی پنجره میبایســت در هنگام تولید پنجره از اتصاالت گوشه آلومینیومــی اســتفاده کند و جهت این امر میبایســت دســتگاه مخصوص پرس لومینیوم داشــته باشد. اســتفاده از گوشــههای فلزی آهنی توصیه نمیگردد. بهتر است در هنگام تولید پنجرهها و اتصال گوشههای ۴۵ درجه از چسبهای مخصوص گوشه استفاده کرد.

ــ تعبیه راه آب در در و پنجرهها ضروری میباشد.

ــ در هنگام نصب پنجرهها فاصله مابین کادر کاذب آهنی و پنجره را حتما میبایست با چسبهای ماستیک و یا سیلیکون مناسب پوشانید.

ــ استفاده از واشرهای EPDM در تمامی سیستمهای در و پنجره و نما ضروری میباشد و واشرها باید بهطور کامل تمامی سطوح را پوشش دهند.

ــ در پروفیلهای در و پنجره مابین لنگه و چهارچوب اســتفاده از ۲ یا ۳ واشــر آببندی و هوابندی توصیه میگردد. وظایف این واشــرها ممانعت از ورود و خروج هوا، گردوغبار و آب میباشد.

ــ پنجرههای تولیدی در کارخانه، هنگام ارســال میبایست بستهبندی شوند تا از خط و خش و ضربه و در نتیجه خرابی پنجره جلوگیری گردد.

ــ در هنگام نصب شیشهها در پنجرهها حتما میبایست از تاکوزهای ویژه پالستیکی، و جهت عدم افتادگی لنگههای درها یا پنجرهها از تاکوزهای ویژه قابل تنظیم استفاده کرد .

ــ در درهای ورودی یا پر رفت و آمد عالوه بر استفاده از پروفیلهای ویژه میبایست از لوالهای دربی پرتردد با حداقل طول ۱۰ سانتیمتر استفاده کرد.

ــ به در و پنجرهها یا نمای نصب و تکمیل شــده نباید مصالحی از جمله سیمان، گچ و … تماس پیدا کند. بهتر اســت مرحله نصب این محصوالت پس از پایان این موارد در ساختمان انجام گیرد و یا از برچسبهای محافظ بر روی پروفیلها استفاده شود تا پس از اتمام کار برچسبها از پروفیلها(در، پنجره یا نما) جدا شوند.

الوکد

واضح است، ماشین آلات حرفهای و تجربه کاری مناسب در تولید یک محصول در و پنجره آلومینیومی الزم و ملزوم یکدیگر میباشند. همچنین استفاده از سیستمهای محاسبه شده با پروفیل و یراقآالت دقیق که توسط کارخانههای معتبر تولید میشوند و دارای اطالعات الزم در خصوص عایقهای حرارتی، هوابندی، آببندی، مقاومت فشــار باد و حدود تراز مجاز فشار صوت هســتند در ارائه یک محصول استاندارد و قابلقبول ضروری خواهد بود. الزم به ذکر اســت اغلب شــرایط الزم جهت تولیــد محصولی با کیفیت خوب، هماکنون در کشور فراهم است و اگر کارخانههای تولید پروفیل در داخل کشــور دقت الزم در تولید پروفیل به همراه رعایت استانداردهای ضروری و کیفیت محصول نهایی را افزایش دهند، شاهد محصوالتی با توان رقابتی با همتایان ترک و اروپایی خواهیم بود.

مهندس شهرام علیزاده

مدیر عامل شرکت آلوکد