نمایندگی رسمی یراق آلات درب و پنجره و نمای آلومینیومی فاپیم ایتالیا در ایران
طراحی نمای ساختمان
جهت های نمای مطلوب به لحاظ نورگیری

جهت های نمای مطلوب به ترتیب اهمیت عبارتند از: جنوب، شمال، شرق و در صورت ضرورت غرب، استقرار فضاهای اصلی به سوی جنوب باعث می شود تا بتوان بخشی از نور و گرمای مورد نیاز ساختمان در اوقات سرد را از طریق تابش آفتاب به داخل تامین نمود.

جداره های نور گذر شامل پنجره ها ، نورگیر ها، و نماهای شیشه ای باید از قاب های مرغوب بدون درز مستقیم و با حداقل نشت هوا باشند، استفاده از شیشه های دوجداره توصیه می شود.

سایه بان ها:

از این سازه ها برای کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نورگذر استفاه می شود. استفاده از عایق حرارت در پوسته خارجی ساختمان موجب می شود که حرارت حاصل از منابع گرمایشی طبیعی مانند انرژی تابشی خورشید – گرمای حاصل از ساکنان و گرمای حاصل از وسایل الکتریکی در فضای داخل باقی بماند و به عنوان منبع گرمایشی کمکی مورد استفاده قرار گیرد. به این دلیل سایه بان ها می بایست با عمق مناسب در این مناطق تعبیه گردند. منظور از عمق مناسب سایه بان، عمقی است که در اوقات گرم سال از تابش خورشید به داخل ممانعت به عمل آورد و در اوقات سرد برای استفاده از گرمای تابشی خورشید امکان ورود تشعشع خورشید به داخل فراهم شود.

به منظور دستیابی به یک نمای مطلوب، جنس و نوع متریال مصرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مواردی که در طراحی نما می بایست توجه نمود:
 • عکس از ساختمانهای مجاور(جهت هماهنگی طراحی با محیط اطراف)
 • در طرح ارائه شده جنس و رنگ کلیه مصالح مشخص باشد
 • حداقل دو نوع مصالح(رنگ و جنس) برای نماها در نظر گرفته شود.
 • مصالح نما باید اتصال کافی و مناسب با بدنه و سازه داشته باشند، تا از خطر ریزش جلوگیری کنند.
 • اندازه و ابعاد پنجره ها با توجه به مبحث 4و مبحث 19(انرژی) مقررات ملی ساختمان و آیین نامه 2800 زلزله طراحی و بر اساس اصول فنی لحاظ گردد.
رعایت موارد زیردر طراحی نما ها الزامی است:
 • حتی المقدوراز شیشه های رفلکس استفاده نشود
 • فاصله پنجره از سقف تمام شده حداقل 20 سانتی متر در نظر گرفته شود.
 • مشخصات کلیه درها و پنجره ها باید با استانداردهای ملی مطابقت داشته باشد.
 • استفاده از در و پنجره ها با ابعاد مدولار و تولید صنعتی در ساختمان رعایت شود.
 • در فضاهای اقامت، سطح شیشه الزامی حداقل یک هشتم سطح کف است. مگر آنکه پنجره های تنها در یک دیوار تعبیه شده باشند و فاصله آن دیوار با دیوار مقابل بیش از 5/4 متر باشد که دراین صورت یک هفتم سطح کف الزامی است.
 • در فضاهای اقامت در صورتی که لبه بالای پنجره ها غیر از سطح نورگیر سقف شیبدار در ارتفاع زیر 10/2 متر قرار گرفته باشد. سطح الزامی شیشه شفاف یک ششم سطح کف است.مگر آنکه کلیه دریچه ها نیز در یک دیوار تعبیه شده باشند و فاصله آنها از دیوار مقابل بیش از 5/4 متر باشد، در این صورت سطح الزامی شیشه یک پنجم کف فضا است.
 • در مواردی که تامین نور به صورت طبیعی صورت گیرد، حداقل سطح شیشه در راه پله ها 9/0 متر مربع به ازائ هر طبقه است.
طراحی نمای مناسب و هماهنگ تحت تاثیر عناصر و جزئیات ساختمانی:
 • هماهنگی مصالح
 • هماهنگی بافت و رنگها
 • هماهنگی پیشانی
 • هماهنگی بالکنها و بیرون زدگی ها
 • هماهنگی نرده ها و دیوار های محصور کننده
طراحی عناصر و جزئیات ساختمان
 • نشست ساختمان بر زمین: قسمت تحتانی ساختمان که بر روی زمین قرار میگیرد باید به گونه ای طراحی شود که ضمن هماهنگی با مجاورین، استقرار ساختمان بر روی زمین را تقویت کند.
 • بدنه ساختمان: در ورودی و دسترسی ها ابعاد پنجره ها، هماهنگی و بافت مصالح مورد استفاده با در نظر گرفتن فرو رفتگی و پیش آمدگی و تاثیر مثبت از محیط و نمای املاک مجاور در نما مشخص شود.
 • خط آسمان: نحوه ی اتصال و ارتباط بدنه بنا به افق در مقیاسی که خوانایی بنا را برای ناظر تثبیت نماید.

ضوابط و مقررا نمای شهری– مصوب 28/08/67

1-کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهه است. اعم از نمای اصلی و نمای جانبی، نمای شهری محسوب می شود. لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب زیبا و هماهنگ نماسازی شود.

صدور گواهی پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است.

نحوه ی ارائه نقشه نما جهت ارائه طرح و بررسی در کمیسون نما:
 • نقشه معماری مصوب و نقشه معماری وضع موجود ارائه گردد.
 • طرح نما با مقیاس یک پنجاهم در 5 نسخه(کلیه نماهای مشرف به گذر)
 • در صورت شمالی بودن و یا دو بر بودن نمای دیوار مشرف به گذر نیاز است.
 • پلانهای پوسته نما به ویژه در قسمت برگذر ترسیم گردد(فرورفتگی و پیش آمدگی در نما مشخص باشد)

کلیه نقشه ها دارای نام و نام خانوادگی مالک- شماره پرونده- پلاک ثبتی- آدرس مالک- نام طراح و مهر شرکت باشد.